Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

WOZ-waarde basis voor planschade !?

De WOZ-waarde wordt steeds breder gebruikt. Een voorbeeld hiervan is dat de WOZ-waarde kan worden gebruikt bij de vaststelling van planschade. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft aangegeven dat wanneer sprake is van een behoorlijk verschil tussen de getaxeerde waarde en de WOZ-waarde dit verschil nader moet worden gemotiveerd. Aan de hand daarvan kan zelfs een tegemoetkoming van planschade worden afgeleid zoals de Afdeling heeft uitgesproken. De Afdeling heeft daarbij aansluiting gezocht bij de waardedaling ten opzichte van twee opvolgende waardepeildata en heeft zelf voorzien in het vaststellen van de tegemoetkoming van planschade.

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft ten aanzien van het voorgaande aangegeven dat:

De Afdeling ziet in het feit dat het college er tot tweemaal toe niet in is geslaagd het verschil tussen de getaxeerde waarde in het kader van de planschade en de WOZ-waarde van € 216.000,00 nader te motiveren aanleiding zelf in de zaak te voorzien en de geleden planschade vast te stellen op een bedrag van € 25.000,00. Voor de hoogte van dit bedrag is aansluiting gezocht bij de waardedaling die in het kader van de WOZ-waarde per 1 januari 2012 volgens de taxateur aan de planologische wijzing is toe te schrijven. Rekening houdend met een normaal maatschappelijk risico van 2%, dat neerkomt op € 5.500,00, betekent dit dat het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade dient te betalen van € 19.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag tot de dag van algehele voldoening en onder aftrek van de reeds betaalde bedragen. Het besluit van 23 oktober 2013 dient te worden herroepen. De Afdeling zal bepalen dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit van 11 december 2016, voor zover vernietigd.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden