Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

NSW vrijstelling voor zowel eigenaar als opstalgerechtigde

Wanneer sprake is van een landgoed bestaat deze vaak uit natuurschoon. Om dat natuurschoon te beschermen is de Natuurschoonwet (1928) van toepassing. Een dergelijk object wordt ook wel een NSW object genoemd. Een NSW object heeft fiscale voordelen. De grond behorend tot het landgoed wordt immers vrijgesteld. Enkel de opstallen worden belast met gemeentelijke heffingen. De Hoge Raad heeft bepaald dat deze vrijstelling niet alleen van toepassing is op de eigenaar maar ook op de opstalgerechtigde.

De Hoge Raad geeft daarover weer:

Het middel faalt. De tekst van artikel 220d, lid 1, letter d, van de Gemeentewet en artikel 18, lid 4,
van de Wet WOZ in verbinding met artikel 2, lid 1, letter b, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde
objecten Wet WOZ biedt geen steun voor de opvatting dat de NSW-vrijstelling alleen zou gelden ten
aanzien van degenen die de onroerende zaak in eigendom hebben. Voorts zoekt het middel voor die
opvatting tevergeefs steun in de wetsgeschiedenis. Daar is opgemerkt dat het karakter van de
onroerendezaakbelastingen – objectieve en zakelijke belastingen die zijn gebaseerd op het
profijtbeginsel in ruime zin – met zich brengt dat de vrijstellingen niet ruim moeten worden uitgelegd
(zie Kamerstukken II, 1989/90, 21 591, nr. 3, blz. 24-25). Maar de hier door de wetgever bedoelde
strikte uitlegging moet, gezien de context van bedoelde passage, geacht worden te zien op vrij te
stellen onroerende zaken (objecten). Daarin kan niet worden gelezen dat de wetgever voor ogen
stond om een, niet in de wettekst tot uitdrukking gebrachte, beperking aan te brengen van de kring
van vrijstellingsgerechtigden.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van een NSW object? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden