Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Hoge Raad: Verplicht verstrekken van grondstaffels

De Hoger Raad heeft op 17 augustus 2018 bepaald dat de heffingsambtenaar voortaan grondstaffels moet verstekken. De heffingsambtenaar maakt, namelijk gebruik van een geautomatiseerd systeem. Daardoor is niet inzichtelijke op welke wijze de WOZ-waarde is berekend. De Hoge Raad heeft een belangrijke stap gezet, namelijk dat in ieder geval de grondstaffels moeten worden verstrekt en meer inzichtelijk moet worden hoe de WOZ-waarde is vastgesteld.

De keuzes die de heffingsambtenaar daarbij maakt, moeten dan ook controleerbaar zijn en zonodig gemotiveerd betwist kunnen worden. De heffingsambtenaar moet zorg dragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van die keuzes, aannames en gegevens, zodat niet langer sprake is van ongelijkheid van procespartijen.

In het arrest van de Hoge Raad is overweging 2.3.3, vanaf de tweede zin, is dat als volgt verwoord, namelijk:

Indien echter een door het bestuursorgaan genomen besluit geheel of ten dele het resultaat is van een geautomatiseerd proces – zoals de modelmatige waardebepaling in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ – en de belanghebbende de juistheid van de bij dat geautomatiseerde proces gemaakte keuzes en van de daarbij gebruikte gegevens en aannames wil controleren en zo nodig gemotiveerd betwisten, moet het bestuursorgaan zorgdragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van die keuzes, aannames en gegevens. Zonder die inzichtelijkheid en controleerbaarheid dreigt een ongelijkwaardige procespositie van partijen te ontstaan. Een belanghebbende kan in geval van besluitvorming op basis van een computerprogramma dat vanuit zijn perspectief is te beschouwen als een zogenoemde “black box” immers niet controleren op basis waarvan tot een bepaald besluit wordt gekomen (vgl. Afdeling Bestuursrechtspraak RvS 17 mei 2017, nrs. 201600614 e.a., ECLI:NL:RVS:2017:1259, AB 2017/91, rechtsoverweging 14.3). Dit heeft ook te gelden indien die informatie (nog) niet is neergelegd in op de zaak betrekking hebbende stukken.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden