Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Gelijkheidsbeginsel heeft voorrang boven eigen verkoopcijfer

Stel er zijn 18 identieke woningen. Een meerderheid van deze woningen heeft een lagere WOZ-waarde dan de woning in kwestie. Verder is er een eigen verkoopcijfer en dat cijfer is hoger dan de WOZ-waarde van de meerderheid van identieke woningen. De vraag is of wel of niet terecht een beroep kan worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel. Het antwoord is volgens de rechtbank Noord -Holland bevestigend. Sprake is van identieke woningen, omdat gedurende twee tijdvakken de WOZ-waarde van de woning in kwestie en dat van de meerderheid van woningen dezelfde was. Terecht is een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan.

In de uitspraak van de rechtbank staat vermeld:

De rechtbank overweegt dat niet ter discussie staat dat de appartementen die eiser heeft aangedragen wat betreft metrage, indeling en ligging identiek zijn, in die zin dat de verschillen tussen de woningen verwaarloosbaar zijn. Voorts heeft verweerder eisers uitdrukkelijke stelling dat de appartementen niet verschillen qua voorzieningenniveau en onderhoudsniveau, niet dan wel onvoldoende weersproken. Gelet op de omstandigheid dat de door eiser aangedragen appartementen en de woning van eiser zowel twee tijdvakken terug als in het opvolgende tijdvak door verweerder op dezelfde WOZ-waarde zijn vastgesteld, mocht van verweerder worden verwacht dat hij een afdoende verklaring zou geven waarom er in de tussenliggende twee jaren wel aanleiding bestond om verschillende WOZ-waarden te hanteren. Hetgeen verweerder daartoe heeft aangedragen – zoals hiervoor is weergegeven – is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende.’

en verder:

Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat er sprake is van achttien identieke woningen, in die zin dat de verschillen tussen de woningen verwaarloosbaar zijn. De woning van eiser is gewaardeerd op € 394.000 en de overige woningen zijn per waardepeildatum 1 januari 2017 op lagere waarden gewaardeerd. Nu verweerder in een meerderheid van de als identiek te beschouwen woningen een lagere WOZ-waarde heeft vastgesteld, slaagt eisers beroep op het gelijkheidsbeginsel en dient de meerderheidsregel te worden toegepast. Ter zitting is gebleken dat partijen niet van mening verschillen over de te hanteren WOZ-waarde indien de meerderheidsregel van toepassing is: € 375.000. De rechtbank zal de waarde van de woning per 1 januari 2017 overeenkomstig vaststellen.’

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden