Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Erfgenaam heeft recht op WOZ-beschikking

Heeft een erfgenaam altijd recht op een WOZ-beschikking? Ja, zou u denken. Uw redenatie is juist. Echter, was tot voor kort het antwoord op die vraag niet helder. De Hoge Raad heeft daarin duidelijkheid gegeven. De Hoge Raad heeft namelijk overwogen dat ook wanneer een executeur een WOZ-beschikking namens alle erfgenamen heeft ontvangen elke afzonderlijke erfgenaam ook recht heeft op een WOZ-beschikking. Waarom zult u zich afvragen? Op grond van rechtsbescherming, waar artikel 26 Wet WOZ garant voor staat, moet altijd tegen een belastingheffing kunnen worden opgekomen. De Hoge Raad heeft dan ook bevestigd dat het beginsel: rechtsbescherming voorop staat.

De met artikel 26 Wet WOZ beoogde rechtsbescherming zou onvoldoende worden gediend indien zonder meer wordt aangenomen dat belanghebbende niet meer op de voet van artikel 26, lid 1, aanhef en letter a, Wet WOZ zou kunnen opkomen tegen de belastingheffing te haren aanzien die uit de WOZ-beschikkingen voortvloeit, nadat de executeur op de voet van artikel 22 Wet WOZ onder de vermelding “namens de erven” bezwaar heeft gemaakt tegen ten name van de erflater voor het jaar 2012 gegeven WOZ-beschikkingen met betrekking tot de onroerende zaken en de uitspraak daarover onherroepelijk is geworden. Daarbij is mede van belang dat uit de rechtsverhouding tussen de executeur en de erfgenamen niet zonder meer voortvloeit dat de executeur ook bevoegd is namens belanghebbende bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikkingen voor zover de waardevaststelling verdergaande betekenis heeft voor de belastingheffing ten aanzien van haar dan de belastingheffing die betrekking heeft op haar aandeel in de goederen en schulden van de nalatenschap.’

Vraagt u zich af of u als erfgenaam recht heeft op een WOZ-beschikking? Neem gerust contact op met onze WOZ Juristen.

Maak nu bezwaar tegen uw WOZ-waarde.
Wij bieden ouderwets advies en brengen alles in kaart.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden