Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Bent u in Amsterdam na februari 2015 erfpachter geworden? Dan heeft u recht op een WOZ-beschikking

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen, namelijk voor diegene die na februari 2015 erfpachter van een woning in de gemeente Amsterdam is geworden. Deze groep heeft namelijk voor belastingjaar 2015 geen WOZ-beschikking ontvangen en is nog aan de vorige erfpachter een beschikking opgelegd. Met betrekking tot de vraag of wel of niet voor vaststelling van de canon en afkoopsom bij erfpacht een beschikking moet worden afgegeven is het antwoord daarop: Ja! De nieuwe erfpachter moet wel binnen een redelijke termijn na het aanbod van de gemeente Amsterdam, de erfpachtgerechtigde, een WOZ-beschikking voor belastingjaar 2015 opvragen. De Hoge Raad heeft groen licht gegeven, omdat de nieuwe erfpachter wel degelijk in zijn/haar individuele belangen geraakt wordt. De uitspraken van de rechtbank en Hof zijn daarop vernietigd. Sprake is van een belangrijke doorbraak in de erfpachtkwestie waar onder andere SEBA een belangrijke rol in speelt.

De Hoge Raad heeft voorts overwogen:

De gedingstukken laten geen andere conclusie toe dan dat belanghebbende bij de gevraagde beschikking een belang heeft als bedoeld in artikel 28, lid 1, Wet WOZ. Daartoe is het volgende redengevend. Van het bedoelde belang is sprake als het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt, en de belanghebbende door dit gebruik in zijn individuele belang kan worden geraakt. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.1.1 en 2.1.2 is vermeld doet zich hier een geval voor waarin de gemeente Amsterdam in haar privaatrechtelijke hoedanigheid van erfverpachter gebruik maakt van een waardegegeven dat de heffingsambtenaar van diezelfde gemeente eerder op grond van de Wet WOZ heeft vastgesteld en toen niet aan belanghebbende bekend kon maken omdat belanghebbende in 2015 nog niet tot de woning gerechtigd was. Door zelf het waardegegeven voor een eigen belang te gebruiken ten opzichte van een belanghebbende die tegen dat waardegegeven geen bezwaar en beroep heeft kunnen instellen, behoort de gemeente niet te kunnen beletten dat die belanghebbende tegenover de heffingsambtenaar van de gemeente een beroep op artikel 28, lid 1, Wet WOZ zou kunnen doen. Daarom moet het onderhavige geval voor de toepassing van artikel 28, lid 1, Wet WOZ op één lijn worden gesteld met het geval waarin het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt. Aangezien belanghebbende gerechtigd is tot het erfpachtrecht dat met gebruik van het waardegegeven eeuwigdurend kan worden of afgekocht kan worden, kan niet anders worden geoordeeld dan dat eveneens is voldaan aan de eis van artikel 28, lid 1, Wet WOZ dat belanghebbende door dit gebruik in haar individuele belang kan worden geraakt.’

Bent u voorts na februari 2015 erfpachter van een woning geworden, die belast is met erfpacht en heeft u recent een aanbod van de gemeente Amsterdam voor vaststelling van de canon of afkoop van de erfpacht ontvangen? WOZ Juristen kan u en op grond van de jarenlange voorprocedures van dienst zijn en namens u een beschikking voor belastingjaar 2015 opvragen.

Wenst u een WOZ-beschikking 2015 op te vragen, omdat u in 2015 een nieuwe eigenaar bent geworden of omdat u mede-eigenaar bent?

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden