Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Veel gestelde vragen

Waar dient de overeenkomst voor?

De overeenkomst is nodig om afspraken tussen u en WOZ Juristen inzichtelijk te maken. U betaalt ons niets en in ruil daarvoor ontvangen wij de, wettelijke, proceskosten, vergoedingen, wettelijke rente en verder billijke vergoedingen. Ook doen wij vooraf onderzoek en hebben graag een compleet dossier, zodat wij weten of uw zaak kansrijk is. Heeft u verder vragen? Stel ze gerust!

Waar dient de machtiging voor?

De machtiging is nodig om aan de rechter te laten zien dat wij namens u procederen. De machtiging is zo uitgebreid mogelijk beschreven, zodat de machtiging in alle denkbare gevallen van toepassing is. Bijvoorbeeld bij vervanging.

Jullie maken gratis bezwaar, hoe is dat mogelijk?

Als u een derde verzoekt om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking, kan deze in het bezwaarschrift een kostenvergoeding verzoeken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaarschrift daadwerkelijk wordt verlaagd, is de gemeente verplicht aan deze kostenvergoeding te voldoen. Zo kunnen wij onze kosten dekken. Deze kostenvergoeding is bij wet geregeld in de AWB artikel 7:15. Als de WOZ-waarde niet wordt verlaagd, zijn de kosten in het geheel voor WOZ Juristen.

Wat is de Wet WOZ?

Vanaf 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken. Dit systeem is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op grond van de Wet WOZ bepaalt elke gemeente periodiek de waarde van alle onroerende zaken die binnen de gemeente liggen.
In het verleden hanteerden de verschillende belastingheffende instanties allemaal hun eigen waardebegrip. Dat was niet praktisch en voor de belastingbetalers vaak onoverzichtelijk. De Wet WOZ heeft hier een einde aan gemaakt. Vanaf het belastingjaar 1997 gaan ook de waterschappen en het Rijk uit van de waarde van een onroerende zaak zoals die door de gemeente is vastgesteld.
De Wet WOZ geeft regels voor de waardebepaling van onroerende zaken. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat door de gemeente continu vastgoedgegevens moeten worden verzameld en geregistreerd. U kunt hierbij onder andere denken aan informatie over verbouwingen en vraag- en verkoopprijzen.

Waarom zou ik WOZ Juristen bezwaar laten maken in plaats van dit zelf (of door een ander) te doen?

In de eerste plaats vanwege onze deskundigheid op het gebied van de wet WOZ. Daarnaast kunnen wij middels ons aanmeldingsformulier u op een snelle wijze van dienst zijn. Op deze wijze kunnen wij de in potentie meest voorkomende waardeverlagende omstandigheden direct aan u voorleggen. Daarnaast kunt u uw overige opmerkingen kwijt. Op deze manier kost het u de minste tijd, wat vanzelfsprekend wenselijk is.

Wanneer kan er bezwaar gemaakt worden?

U kunt tot 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking reageren. Deze komt in de meeste gemeenten rond de maand februari bij u binnen.

Hoe weet ik of mijn WOZ-waarde wel of niet verlaagd wordt?

Na het invullen van ons aanmeldingsformulier stellen wij een bezwaarschrift op. Dit bezwaarschrift sturen wij naar uw gemeente. De gemeente heeft vervolgens tot het einde van het kalenderjaar de tijd om erop te reageren. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van het afwijzen van een aanvraag daarvan. Elk jaar valt bij u de beschikking op de deurmat. Op de beschikking staat de WOZ-waarde vermeld: de waardevaststelling. De WOZ-waarde vertegenwoordigt de prijs die de eigenaar zou krijgen bij verkoop op de waardepeildatum 1 januari 2010. De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer alsof de eigendom van de woning ‘vrij en onbezwaard’ kan worden overgedragen. Hoewel het voorgaande niet altijd opgaat. Bijvoorbeeld in het geval van erfpacht, een recht van opstal of als u een woning huurt. Deze woningen worden echter gewaardeerd alsof er geen dergelijk recht op is gevestigd, ze op eigen grond staan en niet zijn verhuurd. In bepaalde situaties wordt dus uitgegaan van een hogere waarde, dan de verkoopopbrengst die zo’n eigenaar krijgt voor de woning.

Wie is belanghebbende?

De belanghebbende is degene die bezwaar kan indienen. Het belang moet persoonlijk, direct, actueel en individualiseerbaar zijn. Een belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Wanneer maakt iemand bezwaar?

Bezwaar maak je tegen een beschikking van bijvoorbeeld de WOZ beschikking. Het maken van bezwaar is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure.

Wat is een waardepeildatum?

De gemeente stelt elk jaar van de binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken de waarde vast. In de Wet WOZ staat dat de waarde voor 2011 vastgesteld moet worden op een datum die een jaar voor het WOZ-tijdvak ligt: de waardepeildatum. Voor het WOZ-tijdvak 2011 geldt dus de waardepeildatum 1 januari 2010.

Wat is een tijdvak?

Het tijdvak is de periode waarin dezelfde waardepeildatum wordt gehanteerd. In het verleden omvatte het tijdvak een periode van 4 jaar. Vanaf 2005 werd een tijdvak van 2005 tot en met 2006 gehanteerd. Sinds 1 januari 2007 vindt een jaarlijkse waardering plaats. Het tijdvak behelst een jaar.

Waar moet een SCVM geregistreerd makelaar/taxateur aan voldoen?

De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/ taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.De DNV-certificaten voor de woningmakelaar zijn als eerste én enige makelaarscertificaten geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Op dit moment zijn ruim 1000 makelaars / taxateurs geregistreerd in het SCVM-Register.
DNV verzorgt de certificering voor de SCVM. Deze certificerende instelling is de grootste persoonscertificeerder van Europa. Persoonscertificering voor de makelaar/taxateur, volgens de wereldwijd erkende ISO 17024 norm, is een objectief kwaliteitssysteem gebleken. Dat dit systeem van toetsing en (her)certificering goed functioneert, blijkt wel uit het feit dat de Raad voor Accreditatie in 2005 de hoogst haalbare erkenning uitreikte voor de woningmakelaar: accreditatie van het DNV-certificatieschema voor makelaars/taxateurs. In mei 2008 volgden het DNV-certificaat voor de Agrarisch én Bedrijfsmatig makelaar/taxateur. Dit zijn niet alleen de eerste, maar vooralsnog tevens de énige certificatietrajecten voor de makelaar/taxateur die onder accreditatie van de RvA staan. Kijk voor meer informatie op Courage Vastgoed.

Wat is een machtiging?

Een machtiging wordt ook wel een volmacht genoemd. Deze wordt gebruikt bij verschillende beroepsgroepen zoals advocaten of juristen. De advocaat of jurist is dan bevoegd om diens cliënt(e) te vertegenwoordigen tijdens een aan te spannen procedure, zoals het maken van bezwaar of beroep bij de rechtbank.

Wat is het kadaster?

Het kadaster is een openbaar register van onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Het kadaster wordt van overheidswege bijgehouden. Het kadaster is de bron die geraadpleegd wordt als nadere gegevens van percelen moeten worden opgevraagd.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Uit de verklaring van erfrecht blijkt wie erfgenaam is in een nalatenschap. Tevens blijkt of de nalatenschap is aanvaard. Tenslotte staat aangegeven wie gerechtigd is over de goederen, die tot de nalatenschap behoren, te beschikken. Vanaf 1 januari 2010 wordt bij de heffing van schenk- en erfbelasting de WOZ-waarde van de woning betrokken. Indien u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde van de woning van uw inmiddels overleden ouders heeft u een verklaring van erfrecht nodig.

Wat is een recht van opstal?

Het recht van opstal is een (zakelijk) recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Doorgaans wordt een opstalrecht gevestigd wanneer de huurder van grond daarop een gebouw plaatst. Zonder recht van opstal zou door natrekking de opstal eigendom worden van de eigenaar van de grond. Indien het opstalrecht eindigt door beëindiging van de huur- of pachtovereenkomst, dan spreekt men van een huurafhankelijk recht van opstal (HARVO) of pachtafhankelijk recht van opstal (PARVO).
Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster. Degene die het recht van opstal heeft, heet de opstaller. De eigenaar van de grond waarop een opstalrecht is gevestigd wordt blote eigenaar genoemd.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waar een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een erfdienstbaarheid kan alleen een negatieve verplichting, een dulden, inhouden. Een voorbeeld: Ten behoeve van een onroerende zaak die niet direct bereikbaar is vanaf de openbare weg kan een erfdiensbaarheid worden gevestigd welke inhoudt dat de eigenaar van het achterliggende erf van het voorliggende erf gebruik mag maken om de openbare weg te bereiken.

Wat houdt de Wet dwangsom precies in?

De wet dwangsom geeft u de mogelijkheid om zo snel mogelijk een uitspraak bij de gemeente af te dwingen of zelfs direct een beroepsschrift in te dienen. De wet dwangsom bij niet tijdig beslissen geldt voor ingediende bezwaren op of na 1 oktober 2009.
De termijn voor bezwarenafhandeling WOZ en gemeentelijke belastingen is een jaar, tenzij het bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het jaar kan worden ingediend. Wanneer één van deze termijnen wordt overschreden kunt u de gemeente op de vingers tikken. Wij kunnen namens u de gemeente in gebreke stellen indien u meer dan een jaar op een uitspraak moet wachten of zelfs na 6 weken indien u bezwaar heeft ingediend in de laatste zes weken van het jaar.

Wat is een object?

Een object is de kleinste zelfstandig bruikbare eenheid, in beginsel het af te bakenen belastingobject.

Wat is een onroerende zaak?

Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een woning is een onroerende zaak. Een woonboot of -wagen is een roerende zaak.

Wat houdt een taxatieverslag van de gemeente in?

Op het taxatieverslag wordt de woning in kwestie genoemd, waarderelevante objectgegevens weergegeven en de waarde bepaald. De WOZ-waard wordt gemotiveerd ten opzichte van andere verkoopcijfers van soortgelijke woningen. Het verschil tussen de verkoopcijfers en de WOZ-waarde mag niet teveel afwijken. Ook moeten de woningen die zijn verkocht hetzelfde soort woning (type) zijn en in een vergelijkbare buurt zijn gesitueerd.

Wie kan een taxatieverslag inzien?

Een belanghebbende die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, heeft op grond van de Wet WOZ recht op inzage in het taxatieverslag opgemaakt van zijn/haar woning. De gemeente is verplicht het taxatieverslag toe te sturen. Het taxatieverslag kan reden zijn bezwaar te maken bij de gemeente omdat gegevens niet kloppen of dat de verkoopcijfers van woningen die op het taxatieverslag staan vermeld niet aansluiten bij de WOZ-waarde van uw woning.
Daarnaast kunnen vanaf 1 januari 2010 ook bepaalde derden het taxatieverslag bij de gemeente opvragen zoals notarissen, hypotheekverstrekkers en verzekeraars.

Wanneer is een woning in aanbouw?

De waarde van een woning in aanbouw wordt ten eerste bepaald aan de hand van de grondwaarde. De grondwaarde (waarde per vierkante meter maal de oppervlakte) is ongeveer gelijk aan de waarde van het perceel voordat de bouwwerkzaamheden beginnen.
De totale stichtingskosten worden bepaald op grond van de objectkenmerken die staan op de bouwvergunning. Er vindt een schatting plaats van de stichtingskosten. De schatting wordt gedaan op grond van kengetallen over bouwkosten van woningen. Vervolgens wordt de woning in aanbouw bepaalt door de stichtingskosten te vermenigvuldigen met het voortgangspercentage van de woning. Het voortgangspercentage is gestandaardiseerd en wordt bepaald aan de hand van foto’s.
De discussie met betrekking tot de WOZ-waarde van de woning in aanbouw gaat vaak over het voortgangspercentage. Het is belangrijk dat u op of rond de toestandsdatum foto’s van de woning in aanbouw maakt als bewijs dat het voortgangspercentage niet zover is als de gemeente wil doen geloven.

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden