Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Van toepassing op opdrachten aan:

WOZ Juristen B.V. : KvK 89860527

Gevestigd te Rotterdam

Hierna te noemen: opdrachtnemer

 
Artikel 1

Algemeen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevendragers, alsmede alle  in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2

Toepasselijkheid:

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen een derde en opdrachtnemer met goedvinden van opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht door een in de arm genomen rechtspersoon of personenvennootschap.

Artikel 3

Aanvang en duur van overeenkomst:

1. De overeenkomt komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen en ondertekend door opdrachtnemer.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.  De uitvoeringstermijn  van de overeenkomst wordt beïnvloed door diverse factoren die niet in de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen. Geen uitsluitsel kan worden gegeven over de precieze uitlooptijd van de overeenkomst.

Artikel 4

Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst:

1. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van opdracht op te schorten, indien de benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt.

2. Indien de verzochte gegevens achterwege blijven, is opdrachtnemer door middel van een beroep op de onzekerheidsexceptie bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3. Indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.  Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten door de ontbinding van de overeenkomst.

4. Indien blijkt dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd op grond van de bevestigde offerte en eventueel latere aanvullende opdrachtspecificaties, dan wel indien het voortzetten van de werkzaamheden niet van opdrachtnemer kan worden gevergd kan de overeenkomst voortijdig worden beëindigd.

5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of van faillissement of van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer in staat is om betalingen te verrichten staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Opdrachtnemer kan daarbij niet gehouden worden aan betaling van enige wijze van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5

Gegevens opdrachtgever:

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de verplichtingen heeft voldaan als bedoeld in het vorige lid.

3. Opdrachtgever staat garant dat de aan de opdrachtnemer verstrekte bescheiden en informatie in overeenstemming zijn met de feiten.

Artikel 6

Betalingsvoorwaarden:

1 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. Indien de factuur niet wordt voldaan, zal opdrachtgever eerst een herinnering ontvangen met vermelding van de hoofdsom en zal worden verzocht om binnen veertien dagen na dagtekening van de herinnering een betaling te verrichten en zal daarna tweemaal een aanmaning ontvangen. De kosten voor de aanmaning(en) komen ten laste van de opdrachtgever en dienen betaald te worden bij de betaling van de factuur.

2 Indien de gemeente een vergoeding voldoet aan opdrachtgever op grond van de Wet Dwangsom welke voortvloeit uit een proceshandelingen van WOZ Juristen, komen de gelden die uit de dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van WOZ Juristen.

3 Indien een vergoeding wordt uitgekeerd voor immateriële schadevergoeding welke voortvloeit uit een proceshandelingen van WOZ Juristen, komen de gelden die uit de immateriële schadevergoeding voortvloeien ten gunste van WOZ Juristen.

4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers, ongeacht de tenaamstelling van de factuur, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

Artikel 7

Uitvoering opdracht:

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, indien noodzakelijk, na nader overleg met opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien tijdens de opdracht zich onvoorziene omstandigheden voordoen en blijkt dat voor een andere werkwijze, omvang, termijn en inhoud van de opdracht gekozen moet worden, zal opdrachtnemer dit onverwijld mededelen aan opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt in een dergelijk geval dat de opdracht wezenlijk veranderd wordt. De overeenkomst zal na consult met opdrachtgever, indien noodzakelijk, worden aangepast.

Artikel 8

Intellectuele eigendom:

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige producten waaronder werkwijze, adviezen, modellen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9

Vertrouwelijkheid:

1. Opdrachtnemer staat in voor de belangen van opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer beschermt de privacy gegevens van opdrachtgever zo optimaal mogelijk.

Artikel 10

Aansprakelijkheid:

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en naar goed vakmanschap uitvoeren. De verrichte werkzaamheden van opdrachtnemer zijn te beschouwen als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer zal trachten het best mogelijke resultaat te behalen.

2. Voor het verstrekken van foutieve informatie dan wel het uitblijven van informatie is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

3. Mocht opdrachtnemer onverhoopt op enige aansprakelijkheid zijn dan is de schade gefixeerd op maximaal tweemaal het bedrag van de overeengekomen werkzaamheden.

4. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade voor zover de schade aan opdrachtnemer kan worden toegerekend en redelijke kosten ter voorkoming van de beperking van de schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien opdrachtgever opdrachtnemer aansprakelijk stelt, dient dit binnen zes maanden te geschieden anders heeft opdrachtgever zijn/haar recht verwerkt.

6. Indien blijkt dat opdrachtgever opdrachtnemer ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld komen alle kosten, ook de kosten van ingeschakelde derden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11

Toepasselijk recht en forumkeuze:

1. Op alle overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

KvK 89860527

© 2024 WOZ Juristen. Alle rechten voorbehouden